O NAS

Zespół Przedszkolny nr 1 w Lublinie przy ul. Nadbystrzyckiej 42 mieści się w Domu Studenta nr 1 Politechniki Lubelskiej. Jest to lokal o powierzchni 136m2. Sale zajęć to dwa pomieszczenia o powierzchni 20 m2 każde. Prawidłowa organizacja pracy, duże zaangażowanie ze strony personelu stwarza warunki do sprawnego funkcjonowania przedszkola.
Zespół Przedszkolny nr 1 jest placówką publiczną: prowadzącą bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego, przeprowadzającą rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności, zatrudniającą nauczycieli posiadających kwalifikacje niezbędne do pracy w przedszkolu.
Placówka czynna jest od poniedziałku do piątku od godz 6.00 do 17.00. W tym czasie odbywają się zajęcia planowe, inspirowane przez nauczycielki, podejmowane z inicjatywy dzieci oraz zajęcia dodatkowe gimnastyka korekcyjna, język angielski, logopedia oraz warsztaty plastyczne dla chętnych dzieci prowadzone przez nauczycielki z obu grup oraz warsztaty taneczne. W pracy dydaktyczno- wychowawczo- opiekuńczej preferuje się otwarty styl i aktywizujące metody, które dodatnio korelują z potrzebami dzieci i wyzwalają ich potencjał twórczy. W przedszkolu przestrzega się praw dziecka. Placówka współpracuje z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną nr 3 przy ulicy Rzeckiego 21.
W roku szkolnym 20014/2015 do przedszkola uczęszcza 50 dzieci. Podzielone są one na dwie grupy:
oddział V dzieci 2,5-3-4-letnie,
oddział VI dzieci 4; 5-letnie
W każdej grupie pracują dwie nauczycielki i jedna woźna, a w grupie I dodatkowo pomoc nauczyciela.
Ponieważ obie grupy są zróżnicowane wiekowo, planowanie i realizowanie pracy dydaktyczno- wychowawczo opiekuńczej odbywa się wielopłaszczyznowo. Nauczycieli dostosowują zadania do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci.
Organizację pracy w ciągu dnia określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora i radę pedagogiczną uwzględniający potrzeby dzieci i oczekiwania rodziców.
Przedszkole dzięki swej ograniczonej powierzchni stwarza wrażenie kameralności, domowej atmosfery. Jest wyposażone we wszystkie niezbędne urządzenia i sprzęty.
Przedszkolowo.pl logo