GRUPY

GRUPA V
Grupa V liczy 25 dzieci (2.5;3;4 letnich).
Praca nauczycielek w oddziale V (dzieci młodszych) skupia się w znacznym stopniu na zaspokajaniu ciekawości poznawczej dzieci oraz rozwijaniu czynności samoobsługowych, manipulacyjnych, ruchowych.
W realizacji zadań w ramach bloków tematycznych wykorzystuje się zabawy zaspokajające psychiczne, fizyczne i społeczne potrzeby dziecka tj. zabawy integracyjne
(z cyklu pedagogiki zabawy), zabawy relaksacyjne, ruchowe, konstrukcyjne, tematyczne i swobodne. Wprowadza się elementy metody W. Sherborne i R. Labana. Wykorzystuje się zabawy muzyczno-ruchowe opracowane przez M. Bogdanowicz, kształtujące u dzieci pojęcie schematu ciała i położenia przedmiotów w przestrzeni.

GRUPA VI
Grupie VI zapisanych jest 25 dzieci (4-5 letnich).
Nauczycielki w oddziale VI pracują nad rozwojem i doskonaleniem dziecięcych kompetencji w zakresie umożliwiającym osiągnięcie przez wychowanków dojrzałości szkolnej.
Stosuje się formy i metody aktywizujące w sferze werbalnej, ruchowej i plastycznej oraz muzycznej. Stwarza się sytuacje edukacyjne, w których dzieci doświadczają, badają, poznają i rozwijają swoją kreatywność. Rozwija się aktywność językową poprzez zabawy ortofoniczne, gramatyczne, dramowe, pracę z obrazkiem i historyjkę obrazkową.


W obu grupach pracując nad organizacją sytuacji edukacyjnych, stymulujących rozwój poznawczy dziecka podejmuje się różnorodne działania:
• stosuje się różnorodne metody i formy pracy,
• aktywizuje się procesy poznawcze poprzez literaturę dziecięcą,
• tworzy się warunki do poznawania tradycji rodzinnych, regionalnych, narodowych,
europejskich, stosuje się ciekawe pomoce dydaktyczne,
• stwarza się warunki do obserwacji najbliższego otoczenia poprzez spacery
i wycieczki,
• diagnozuje się nabywane umiejętności i wiadomości za pomocą arkuszy obserwacji,
• prowadzi się pracę wyrównawczą w zakresie niwelowania deficytów rozwojowych,
• organizuje się uroczystości przedszkolne: Mikołajki, Wieczór Kolęd, Dzień Babci
i Dziadka, Zabawę Karnawałową, Kiermasze świąteczne, Dzień Mamy i Taty, Zakończenie roku.

Przedszkolowo.pl logo